Adatvédelmi irányelvek

 1. Adatkezelő: Ollé Ágnes

  Székhely: Veľký Harčáš 116, 945 01 Komárno
  Cégjegyzékszám: 46 078 029
  Email cím: info@atrakdiva.eu

 2. Jogszabályok: 
  Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

  Az adatkezelő tevékenységére vonatkozó jogszabályok: • Infotörvény; • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”); • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”); • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).

  Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

 3. Adatkezelés abban az esetben történik, ha az Ön által kért üzleti ajánlatok és terméktájékoztatások kidolgozásához és küldéséhez vagy a megrendelésének teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a fent említett célok valamelyikének megfelelően adja meg a szükséges adatait, akkor azt az Ön adatkezelési hozzájárulásaként értelmezzük.

 4. Felhasználok köre: 

  Weboldalt böngésző Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Önre is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait.
  Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések (Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll): Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása: Amennyiben Ön természetes személy és 16. életévét még nem töltötte be, úgy törvényes képviselőjének (általában a szülő) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges ahhoz, hogy Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzá tudjon érvényesen járulni (pl. a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása). A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.
  Rendelés: Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, de 14. életévét már betöltötte, jognyilatkozatokat (pl. megrendelés) csak úgy tehet érvényesen, ha a törvényes képviselője (általában szülő) hozzájárul ahhoz. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.
  Ennek megfelelően amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor Ön köteles a Weboldal használatának megkezdése előtt beszerezni a törvényes képviselőjének (általában szülő) a beleegyezését, illetve jóváhagyását a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez. A törvényes képviselő (szülő) jóváhagyása az Ön felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön az adatkezelőnek köteles elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.
  Amennyiben Ön 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

 5. Honlapunk és webshopunk számítógépes sütiket (cookies) használ a működési hatékonyságunk növelésére.

 6. Az Ön adatai semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik félnek, kivételt képez, ha a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak a jogszabályokban előírtnál hosszabb ideig megőrizni, egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 7. Tájékoztatás kérése vagy személyes adat törlése: 
  Rögzített adatainak törlését vagy lekérdezését a következő elérhetőségen kérheti: info@atrakdiva.eu
  Figyelembe kell venni, hogy azon adatok törlése nem lehetséges, amelyeket a jogszabály szerint meghatározott időre tárolni kell.
  Önmagunktól elvégezzük az adattörlést azokban az esetekben is, ahol lejárt az egyéb jogszabályokban meghatározott kötelező őrzési idő.

 8. Adattörlési irányelv: Törlésre kerülnek az egy éven belül nem használt adatok, de kivételt képeznek ez alól azok a számlázási és szállítási adatok, amiket a pénzügyi és számviteli előírások betartása miatt ennél hosszabban meghatározott ideig őriznünk kell.

 9. Együttműködésre törekszünk, de amennyiben panasszal kíván élni: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.hu